Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar dig att teckna ett avbeställningsskydd. För
Taizé kostar det 200:-, och för Ullared kostar det 85:-. Avbeställningsskyddet ger dig större delen av pengarna tillbaka om du ex. skulle bli sjuk före avresan. För resa till Taizé så ska avbeställningsskyddet betalas senast 45 dagar innan avresa för att vara giltigt.
För resa till
Ullared ska avbeställningsskyddet betalas senast 10 dagar innan avresa för att vara giltigt.

·         Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 nedan avbeställas utan annan kostnad än en expeditionsavgift på 200 kronor (expeditionsavgiften tas bara ut för Taizé-resor) dock gäller samma villkor för avbeställning/återbetalning för Ullared som Taizé.
·         Vid fastställande av resans pris skall inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.

------------------------------------------------------------------------

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
 
Stäng fönster